5 Doa Tolak Bala Arab, Latin dan Artinya agar Dijauhkan dari Musibah

Doa tolak bala berikut bisa Anda amalkan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Berikut pembahasannya.

Sebagai manusia biasa yang penuh kekurangan, tentu kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi atau menimpa kita di masa depan. Selain itu tidak ada juga yang bisa memprediksi nantinya apakah seseorang akan tertimpa musibah atau bala. Karena itulah doa tolak bala ini dapat Anda baca sehari – hari setiap harinya.

Sebagai seorang muslim tentu kita diwajibkan untuk senantiasa selalu berdoa, Doa – doa tersebut berisi permohonan pada Allah SWT agar senantiasa selalu dijauhkan dari segala marabahaya dan bencana serta meminta keselamatan agar selalu dilindungi oleh Allah SWT. Oleh sebab itu doa tolak bala bisa Anda hafal dan pahami agar bisa Anda baca dalam kehidupan sehari - hari.

Doa Tolak Bala yang Dapat Anda Baca

Untuk pembahasan mengenai beberapa doa tolak bala, langsung saja simak penjelasan di bawah ini:

Doa Tolak Bala Agar Selalu Dijauhkan Dari Segala Keburukan Dunia 

Doa tolak balak harus diamalkan agar memohon perlindungan dari segala keburukan dunia. Umat islam diharuskan untuk selalu membaca doa ini setelah melakukan shalat 5 waktu. Berikut adalah doa tolak bala beserta artinya:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الخَيْرِ وَأَبْوَابَ البَرَكَةِ وَأَبْوَابَ النِّعْمَةِ وَأَبْوَابَ الرِّزْقِ وَأَبْوَابَ القُوَّةِ وَأَبْوَابَ الصِّحَّةِ وَأَبْوَابَ السَّلَامَةِ وَأَبْوَابَ العَافِيَةِ وَأَبْوَابَ الجَنَّةِ

“Allahummaftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwaban ni‘mah, wa abwabar rizqi, wa abwabal quwwah, wa abwabas shihhah, wa abwabas salamah, wa abwabal ‘afiyah, wa abwabal jannah. Allȃhumma ‘afina min kulli bala’id dunya wa ‘adzabil akhirah, washrif ‘anna bi haqqil Qur’ȃnil ‘azhim wa nabiyyikal karȋm syarrad dunya wa ‘adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil ‘izzati ‘an ma yashifun, wa salamun ‘alal mursalȋn, walhamdulillȃhi rabbil ‘alamin.”

Artinya:

“Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiyah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Qur’an yang agung dan derajat nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai Dzat yang maha pengasih. Maha suci Tuhanmu, Tuhan keagungan, dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

Doa Memohon Keselamatan 

Musibah bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Sebagai umat islam, kita bisa meminta perlindungan kepada Allah SWT agar senantiasa terhindar dari berbagai musibah. Di bawah ini adalah amalan doa yang bisa dibaca:

"Allahumma bihaqqil faatihah wasirril faatihah ya faarijal hammi wa yaa kaasyifal ghammi ya man lli ibaadihii yaghfiru wayarham. Yaa daafi’al bala’i yaa Allah wa yaa daafi’al bala’i yaa rahmaan wa yaa daafi’al balaa’i yaa rahiim. Idfa’ annal gholaa’a wal balaa’a wal wabaa’a wal fahsyaa’a wal munkarra was suyuufal mukhtalifata wasy syada ida wal mihana maa dhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa hadzaa khash shataw wamibbul daanil muslimiina ‘ aammatan innaka’ alaama tasyaa’u qadiir."

Artinya:

"Ya Allah, dengan kebenaran fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam fatihah, ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolakkan bala, Ya Allah Tuhan Yang Maha Penyayang Yang menjauhkan bala, tolakanlah dari kami malapetaka, bala, bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan yang tersembunyi, dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.".

Baca juga:

Doa Tolak Bala Yang Yang Dapat Dibaca Setelah Sholat Fardhu 

Dibawah ini adalah doa tolak bala yang yang dapat baca setelah sholat 5 waktu untuk Memohon Dihindarkan Dari Bencana:

 “Allahummadfa’ ‘annal ghalaa’a wal wabaa’a wal fahsyaa’a wal munkara was suyuufal mukhtalifata wasy syadaa’ida wal mihana maadhahara minhaa wa maabaathana. Mim balaadinaa khaassataw wa min buldaanil muslimiina ‘aammatan. Innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir.” 

Artinya: Ya Allah, hindarkanlah dari kami kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan-perbuatan keji dan munkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik-paceklik dan segala ujian, yang lahir maupun batin dari negeri kami ini pada khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya engkau atas segala sesuatu adalah kuasa.

Doa Dijauhkan dari Masalah 

"Allahumma bihaqqilfatikhati yaa faarijalhammi wa yaa kaasyigalghammi yaa manli'ibaadihi yaghfiru wa yarkhamu. Yaa daafi'albalaa i yaa allahu wa yaadafi'albalaai yaarahmaanu wa yaadafi'ilbalaai yaarakhiimu. Idfakhu'annalghalaai walbalaa a walwabaa a walfahsyaa a walmunnkara wassuyuufalmukhtalifata wassyada ida walmikhana maadhahara minha wa maa bathana fii baladi naa hadzaa khoshotan waminbuldaanilmuslimiina ammatan innaka 'alaa maa tasyaaa u qadziirun".

Artinya:

"Ya Allah, dengan kebenaran fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam fatihah, ya Allah Tuhan yang melapangkan kedudukan dan yang menghilangkan kesedihan, ya Allah Tuhan Yang Maha Kasih sayang kepada hamba-Nya, ya Allah, Tuhan yang menghindarkan bala, ya Allah Tuhan Pengasih yang menolakkan bala, ya Allah Tuhan Yang Maha Penyayang yang menjauhkan bala, tolakkanlah dari kami malapetaka, bala, bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan yang tersembunyi, dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin pada umumnya, sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu".

Doa Menolak Nasib Sial

Di bawah ini adalah doa yang bisa dibaca untuk menjauhkan diri dari nasib sial:

Ana abdullaahi maa syaa-allaahu laa hawla wa laa quwwata illaa billah. Allahumma laa khoiro illaa khoiruka wa laa thoiro illaa thoiruka wa laa ilaaha ghairuka. Allahumma laa ya’tii bil hasanaati illaa anta, wa laa yazhabu bis sayyi-ati illaa anta, wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaah. Asyhadu annallaaha ‘alaa kulli syai-in qodiir wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim.

Artinya: "Aku adalah hamba Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah Engkau tentukan, dan tidak ada Tuhan selain Engkau.

Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tiada pula yang menghilangkan keburukan kecuali Engkau. Aku bersaksi bahwa Allah atas segala sesuatu berkuasa dan tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung."

Itulah pembahasan mengenai beberapa doa menolak bala yang bisa Anda sehari - hari. Sebagai manusia biasa kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada kita, karena itulah kita hanya bisa berusaha yang terbaik, ikhtiar dan berdoa pada Allah SWT.

Posting Komentar